Hakkımızda

Ana Sayfa / Kurumsal / Hakkımızda
KURUMSAL
Hakkımızda
Misyonumuz, "Kurumsal bir yapıda, yurtiçinde ve yurtdışında, müşteriye özgü kaliteli bütünleşik lojistik hizmet sunmaktır."

Vizyonumuz, "Lojistik sektöründe hizmet farklılıkları ile tercih edilen lider bir marka olmak." SARP A.Ş.

POLİTİKALARIMIZ

Genel Politika

Şirketimiz;

 • Tüm paydaşlarıyla güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmayı,
 • Çalışanlarımızın haklarına her zaman saygı duymayı,
 • "Müşteri Odaklılık" vizyonu ile hareket etmeyi,
 • Çevreye son derece duyarlı olmayı,
 • "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı"nı,
 • İş süreçlerini etkin ve verimli bir biÇimde yönetmeyi,
 • İş süreçlerini sürekli geliştirmeyi,
 • Oluşturduğu politikalar ile sektöründe iyi bilinen, örnek bir işletme olmayı,
taahhüt etmektedir. SARP A.Ş.

Kalite Politikamız

"Müşteri Odaklılık" vizyonu ile hareket eden şirketimiz;

 • Misyonu gereği tüm faaliyetlerinde en yüksek seviyede kaliteli hizmet vermeyi,
 • Şirketimizde ilgili birimlerin kalite hedeflerini somut ve ölÇülebilir parametreler üzerinden belirlemeyi,
 • İş süreÇlerini vizyonumuz doğrultusunda yapılandırmayı,
 • İş süreÇlerimizin kalite seviyeleri arasında ortaya Çıkabilecek farklılıkları en aza indirmeyi,
 • İş süreÇlerini sürekli gözden geÇirerek kalite seviyesinin arttırılabileceği alanları belirlemeyi,
 • Kalite standartları, müşteri ve diğer şartlara göre Çalışmalarımızı yürütmeyi ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir şartları sağlamayı,
 • İş süreÇlerimizdeki verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir seviyeye yükseltmeyi,
 • Şirketimizde yenilikÇi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmeyi,
 • Kalite yönetim sistemimizin gerektirdiği dokümantasyon ve arşiv sistemini oluşturmayı,
 • Şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu sektörde kalitesi ile öne Çıkan bir işletme olmayı,
taahhüt etmektedir. SARP A.Ş.

Çevre Politikamız

Yaşadığımız dünyanın herhangi bir yerinde Çevreye verilen her türde zararın, hepimizin sorunu olduğunu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul ediyoruz. Bu bağlamda şirketimiz;

 • Çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirerek Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Çevreyle ilgili Çıkarılan yasalara ve mevzuata uymayı,
 • Geri dönüşüme konu olan hammadde/işletme malzemelerini kullanmayı,
 • SüreÇlerimizi etkin ve verimli olarak yöneterek atıklarımızı en aza indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı ve altyüklenici firma personellerini Çevre sorunlarına karşı duyarlı hale getirmek ve farkındalıklarını arttırmak iÇin eğitim vermeyi,
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek Çevresel etkileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle yönetmeyi,
 • Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi Çevresel Çözümlerin, uygulamaların, Çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmayı,
 • Çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanda Çevreye duyarlı örnek bir işletme olmayı,
taahhüt etmektedir. SARP A.Ş.

İSG Politikamız

İnsan bizim için en değerli varlıktır. Bu bağlamda çalışanlarımızın ve altyüklenici firmalarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak önceliklerimizden birisidir. Bu önceliğimizi gerçekleştirmek amacıyla kurduğumuz iş sağlığı ve güvenliği sistemimizi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla mükemmelliğe taşıyarak, "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı" nı hedefliyoruz. Bu politikamızı gerçekleştirmek için şirketimiz;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, altyüklenici personellerin, ziyaretçilerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışmalarını temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, altyüklenici personellerin ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı ve altyüklenici personelleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren altyüklenici personellerin ve ziyaretçilerin de şirketimizin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerin İSG ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesini, danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Şirketimizi, İSG uygulamaları açısından, faaliyet gösterdiği sektörde ve bağlı bulunduğu odalar nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,
taahhüt etmektedir. SARP A.Ş.

Ürün Güvenliği Politikamız

BRC Depolama ve Dağıtım Global Standardının gereklerinin yerine getirilmesi ve ürün güvenliği, yasallığı, bütünlüğü ve kalitesinin sağlanması amacıyla şirketimiz;

 • Ürün güvenliği yönetim sistemin kurulması, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı,
 • Müşteri ile etkin bir iletişim kurarak müşteri şartları doğrultusunda ürün güvenliğinin sağlanması için iş birliği içerisinde olmayı,
 • Ürün güvenliği, kalitesi, bütünlüğü ve yasallığının sağlanması amacıyla yasal şartlara, “BRC S&D Global Standart” şartlarına riayet etmeyi,
 • Sürekli gelişim hedefi ile yenilikleri yakından takip etmeyi, süreçlerini sürekli gözden geçirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Ürün güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Ürün güvenliği ile ilgili konularda ve ürün güvenliği politikası hakkında her seviyedeki çalışanın eğitilmesini ve politikanın tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
 • Çalışanların ürün güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerini değerlendirmeyi ve çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Ürün güvenliği yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı
taahhüt etmektedir. SARP A.Ş.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Şirketimiz insana saygıyı en önde tutan bir anlayışla yönetilmektedir. Bu bağlamda şirketimiz;

 • Hissedarlarımız, Çalışanlarımız, müşterilerimiz, kamu kurumları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği iÇinde Çalışmayı,
 • Çalışanlarımızın özlük haklarını eksiksiz ve doğru biÇimde kullandırmayı,
 • Çalışanlarımıza dürüst, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir Çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın iş hayatı ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetmeyi,
 • Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce gibi nedenlerle ayrımcılık yapmamayı,
 • En değerli varlığımız olan Çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi ÇerÇevesinde toplumumuzun gelişimi iÇin Çaba göstermeyi,
 • Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları sosyal ve toplumsal faaliyetlerde desteklemeyi,
 • ülkemizin gelenek ve kültürüne duyarlı davranıp, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi,
taahhüt etmektedir. 
Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından, başta Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm Yöneticilerimiz ve Çalışanlarımız sorumludur. Bu belge, şirketimizin daha güzel bir dünya iÇin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin aÇık bir taahhüdüdür.
SARP A.Ş.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimiz olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmeyi,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmeyi, geçilmediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı,
 • Bilgi kaynak ve varlıklarının kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve giz
 • İş sürekliliği planları oluşturmayı ve gerekli tatbikatları gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve değerimizin korunmasını sağlamayı,
 • Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
taahhüt etmektedir.
SARP A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Bilgilendirme :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, yürürlüğe girmiştir. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu belge de, SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. adına, Kanun madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım izni"; Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dâhilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlük, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun hükümleri uyarınca, “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel nitelikli kişisel verileriniz, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın, Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır”. Belirtiriz ki, tüm ilgililer Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayıldığından ve Gizlilik Politikalarımızda, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin teminine ve işlenmesine dair detaylı düzenlemeler olduğundan, Kanun’un yayımı tarihinden önce temin ettiğimiz ve işlenmiş olan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak, tarafımıza verilen “hukuka uygun rızanız” bulunmaktadır. Kanuna istinaden, bu rızalarınız, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki Şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Organize San. Böl. Şehitler Bulvarı 15.Cadde No:23 ESKİŞEHİR
Web Sitesi : https://www.sarplojistik.com/
Telefon : 0222 236 22 55

Veri sorumlusu Şirketimizin KEP adresleri:

e-mail : sarplojistikkvkk@hs03.kep.tr

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.
Tüm ilgililerin ve kamunun bilgisine iletiriz.
Saygılarımızla
SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

1. GENEL BİLGİ:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“İlgili Kişi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için öncelikle Veri Sorumlusu’na başvurması gerektiği düzenlenmiştir. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Sarp Havacılık Lojistik Turizm San. ve Tic. A.Ş. ‘ye (“Şirket” olarak anılacak) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, internet üzerinden mail vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU YÖNTEMİ:

Bu çerçevede Şirketimize yapacağınız başvurularınızı;

 • i. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formunun ıslak imzalı bir kopyasını 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:23 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
 • ii. Eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formunun ıslak imzalı bir kopyasını 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:23 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine noter vasıtasıyla veya kimliğinizin tespitini sağlayacak tarafınızca imzalanmış bir belgeyi ekleyerek posta yolu ile 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:23 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine göndermek suretiyle,
 • iii. İşbu Başvuru Formu’ nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kvkk@sarplojistik.com adresine göndermek suretiyle,
 • iv. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından sarplojistikkvkk@hs03.kep.tr adresine KEP ile göndererek,
 • v. Ayrıca işbu başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle kvkk@sarplojistik.com adresine mail atarak, (bu usulün tercih edilmesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir evrakın da eklenmesi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizin, kullanıcı bilgilerinizin veya Şirketimizle bağlantınızı kanıtlayan açıklama ve belgenin ve açıklamaların eklenmesi gerekmekte olup, gerekli olması halinde SMS yoluyla doğrulama yapılacaktır) tarafımıza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlanacaktır. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince Şirket tarafından ücret istenebilecektir.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

3. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVKK’nın 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde KVKK hükümleri uygulanmamaktadır:

 • a) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • b) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • c) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • d) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • e) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

 • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.

MERKEZ
75. Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:23 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Phone: +90 (222) 236 22 55 / Fax: +90 (222) 236 22 90
info@sarplojistik.com / info@sarplogistics.com
SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME OFİSİ
Barbaros Mh. Akzambak Sokak Uphill Court Towers No:3 AB 1B No:124
Batı Ataşehir/İSTANBUL
+90 (530) 302 99 82
GEBZE ŞUBE
Barış Mah. Koşuyolu Cad. 1805. Sokak Gebze Kamyoncular Terminali 6/18 Gebze/KOCAELİ
+90 (530) 878 69 76
İZMİR ŞUBE
Egemenlik Mahallesi Kara Nakliyeciler Sitesi 2. Etap No: 110 Işıkkent/İZMİR
+90 (533) 623 96 61
ÇORLU ŞUBE
Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kamyon Garajı 13/1C Çorlu/TEKİRDAĞ
+90 (537) 853 58 74
KONYA ŞUBE
Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi Konya Kamyon Garajı 117/1 Selçuklu/KONYA
+90 (531) 886 43 39